Home|Sitemap|Contact
nl | fr | en
BOBJOB
DE SNELSTE WEG VOOR ALLE RENOVATIE-ONDERHOUD-DIENSTEN-KARWEIEN-HERSTELLINGEN
Op zoek naar een karwei? Registreer u GRATIS en ontvang regionale opdrachten direct in uw Mailbox. DE ENIGE SITE ZONDER ABONNEMENTKOSTEN ! Klik hier
Voor ALLE OPDRACHTEN klik hier.
SOMETHING TO DO... iets te doen? ?
Verlies uw kostbare tijd
Niet verder.
BOBJOB IT. en ontvang al snel reacties !

 

 

 

 

( aangepast  op  04 Mei 2012)

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN VAN BOBJOB 

Welkom bij BOBJOB.  Deze overeenkomst beschrijft de algemene voorwaarden die van toepassing zijn bij het gebruik van onze diensten .  Neem deze aandachtig door, ze zijn een juridisch document waarin de samenwerking tussen u en ons worden vastgelegd en  bedoeld om misverstanden te voorkomen. 

BOBJOB heeft het recht deze gebruikersovereenkomst te allen tijde te wijzigen. Na hun bekendmaking op de website  treden zij onmiddellijk in werking. Van deze overéénkomst kan niet worden afgeweken, behalve wanneer er een ander schriftelijke overeenkomst is tussen U en BOBJOB. Als U tijdens onze samenwerking de aangepaste voorwaarden niet wenst te aanvaarden, dan dient U ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen binnen de dertig dagen na de aanpassing.  Zoniet gaan wij ervan uit dat U ze aanvaardt. 

De opdracht plaatser en of offerte aanbieder dient minstens 18 jaar te zijn en  indien een opdracht plaatser of zoeker, een rechtspersoon is.  Bevestigd de in haar naam optredende persoon dat hij hiervoor bevoegdheid en volmacht heeft om de rechtspersoon te verbinden aan de algemene voorwaarden.

BOBJOB biedt aan opdracht plaatsers en opdracht zoekers, de mogelijkheid om via haar website, met elkaar in contact te komen zodat diverse opdracht zoekers op de opdracht een prijs kunnen aanbieden. Bobjob onderhandelt  niet  op de inhoudelijke wijze van de opdracht noch op deze van de prijsstelling, noch op de termijn en wijze van uitvoering. Onze website is  uitsluitend te aanschouwen als een ontmoetingsplatform. Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor geleverde diensten of producten tussen de partijen onderling. Geschillen dienen  tussen opdracht plaatsers  en uitvoerders te worden opgelost.  Wij zijn geen derde partij en beiden vrijwaren BOBJOB, haar verantwoordelijken en medewerkers, van enigerlei vorderingen en of aanspraken of schadevergoeding en dergelijke, die verband houden met onderlinge geschillen en of deze met derden. 

Bedrijf en persoonsgegevens worden door ons enkel gebruikt in verband met de werking van onze website. In overeenkomst met de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zie ook de rubriek, privacy, kan je te allen tijde de door ons geregistreerde persoonlijke gegevens opvragen en of deze laten verwijderen.

 Indien wij de opdracht plaatser of  uitvoerder,  rechtstreeks of onrechtstreeks van enige dienst zijn met informatie of verwijzing naar websites van derden.  Zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan en kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor de nadelige gevolgen welke eventueel door het gebruik van deze website en of informatie zou kunnen ontstaan.

 Gebruikers van onze website beschikken over de mogelijkheid om respons te geven  ( vragen, antwoorden, waardering  enz. ) wij controleren de gegevens die door de gebruiker worden verschaft met enige vertraging.  Alle op onze site geplaatste gegevens door derden, vallen enkel en alleen onder de verantwoordelijkheid van deze die ze plaatste. Het is uitdrukkelijk verboden om teksten of uitingen op de website te plaatsen die kwetsend , racistisch of ingaan tegen de wettelijke zedelijke normen of in strijd zijn met de Belgische en Europese wetgeving.

Door aanvaarding van onze voorwaarden, geeft de opdracht uitvoerder  ons de toelating om de waarderingscode als commentaar op de uitvoering van zijn werk, op onze site te publiceren. 

De opdracht plaatser mag, noch in de omschrijving van zijn opdracht, noch in de antwoorden op de vragen, publiciteit en of zijn identiteitsgegevens aan derden vermelden.  Indien iemand echter wenst in contact te komen met de opdracht plaatser om de opdracht ter plaatse te bekijken ; kan hij dit doen via de rubriek “vraag & antwoord”. Waarbij hij de opdracht plaatser verzoekt om een afspraak. De opdracht plaatser zal dan via mail  of telefoon zijn gegevens aan de betrokkene doorgeven, zodat zij een afspraak kunnen maken.

 Indien de opdracht plaatser zijn opdracht niet kan, bij gebrek aan offertes, of niet wenst   toe te wijzen aan iemand welke met hem in contact gekomen is via de Bobjob site. Verplicht hij er zich toe zijn opdracht af te sluiten met vermelding van de juiste reden.

 Een prijsopgave uitbrengen op onze website heeft dezelfde juridische status als een offerte in het traditionele handelsverkeer. Het toewijzen door de opdracht plaatser van zijn opdracht aan een offerte bieder en de aanvaarding van de opdracht verbinden beide partijen tot het laten uitvoeren en uitvoeren van de betreffende opdracht aan de overeenkomstige prijs en periode. In  de prijsopgave, zijn alle kosten en taksen inbegrepen.  Opdrachtgevers en opdracht zoekers verbinden zich ertoe, op geen enkele oneerlijke mannier biedingen te beïnvloeden 

Het plaatsen van en zoeken naar  opdrachten is vrijblijvend en gratis. Voor het uitbrengen van een offerte, het stellen van een vraag of het maken van een afspraak dient de opdracht zoeker geregistreerd, ingelogd en te beschikken over één sleutel. De eerste drie sleutels worden door Bobjob als testfase aangeboden, voor verder gebruik van de site, dient het "Key Account" herladen te worden. De opdracht zoeker, aanvaardt  dat de factuur van de aankoop van sleutels, ter betaling worden aangeboden per mail  onder een pfd.bestand.  Alle betalingen van door ons gefactureerde vergoedingen, dienen contant uitgevoerd  te worden.   Bij niet betaling zal er een commissienota per post verstuurd worden met de hierop berekende administratiekost en  zal er 2% intrest per maand (ieder beginnende maand als een volledige maand )aangerekend worden met een min. van 50 Euro.  Indien wij ons verplicht zien de vordering via gerechtsbijstand te innen komen alle kosten hiervan cumulatief met de som en de intrest ten laste van de schuldenaar. 

 Alles wat op onze website staat is gedeponeerd onder het Nr. 1154621 en  valt onder de bescherming van het Internationaal  auteursrecht.  Kopieën, vertalingen of eender welke vorm die met de site verband houden mogen  niet gebruikt worden, zonder onze schriftelijke toestemming. Overtredingen zijn strafbaar en zullen steeds leiden tot vervolging.

BOBJOB streeft er naar haar website ononderbroken ter beschikking te stellen. Indien echter de toegang tot onze website door eender welke reden tijdelijk niet mogelijk is kunnen wij nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen die voortvloeien uit deze onderbreking. Onze diensten zijn slechts toepasselijk  voor personen en bedrijven welke zich aangemeld hebben bij BOBJOB. Het zich aanmelden en het werken via onze website houdt uitdrukkelijk voor de opdracht plaatser en bieder in,  dat zij zich onherroepelijk akkoord verklaard hebben met onze algemene voorwaarden. 

 Een overdracht van Uw paswoord  is niet toegestaan.  Wij behouden ons te allen tijde het recht om gebruiker(s) te weigeren of  te verwijderen van onze website en dit zonder ons hiervoor te moeten verantwoorden. Op deze website is voor het plaatsen en het zoeken van een opdracht,  het Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd. 

9.0027.000.3
Vakmannen in uw omgeving.