Home|Sitemap|Contact
nl | fr | en
BOBJOB
DE SNELSTE WEG VOOR ALLE RENOVATIE-ONDERHOUD-DIENSTEN-KARWEIEN-HERSTELLINGEN
Op zoek naar een karwei? Registreer u GRATIS en ontvang regionale opdrachten direct in uw Mailbox. DE ENIGE SITE ZONDER ABONNEMENTKOSTEN ! Klik hier
Voor ALLE OPDRACHTEN klik hier.
SOMETHING TO DO... iets te doen? ?
Verlies uw kostbare tijd
Niet verder.
BOBJOB IT. en ontvang al snel reacties !

 

 

 

 

AANNEMINGSCONTRACT

Tussen: de opdrachtgever. EN: de aannemer.

ALGEMENE BEPALINGEN

Art.1 Voorwerp van overeenkomst. De opdrachtgever belast de aannemer met ( beschrijving van de werken zie de opdracht) uit te voeren op de plaats waar deze is overééngekomen en dit op basis van volgende voorwaarden.-

De aannemer verbindt er zich toe enkel opdrachten te aanvaarden welke hijzelf of zijn aangestelde, vakkundig kunnen uitvoeren en aanvaardt de hierboven omschreven opdracht uit te voeren aan de totaalprijs overeenkomstig zijn prijsopgave. Hij blijft steeds de enige persoon of rechtsvorm welke dient verantwoording af te leggen aan de opdrachtgever.

De aannemer verbindt er zich toe op zijn kosten, alle afval van de door hem gebruikte materialen weg te voeren en de werf steeds proper achter te laten. Door het aanvaarden van deze opdracht verklaart hij zich met alle wettelijke verplichtingen in orde te stellen om deze opdracht uit te voeren. -

De opdrachtgever verbindt er zich toe, aan alle wettelijke verplichtingen welke voortvloeien uit deze opdracht voldaan te hebben. Alsook alle verdere documenten tot het bekomen van BTW. vermindering, subsidies ex. aan de aannemer te bezorgen, voor de aanvang van de opdracht. Het laten opstarten van de werkzaamheden betekend voor de aannemer dat aan alle wettelijke verplichtingen is voldaan en hij kan dus nooit aansprakelijk gesteld worden voor de nalatigheden van de opdrachtgever.

Art.2 Prijs. De opdracht wordt afgesloten tegen een globale prijs, of een eenheidsprijs ( inclusief BTW) dit overeenkomstig de prijsopgave van de aannemer. Deze prijzen zijn niet voor herziening vatbaar. De totaalprijs, dekt de totaliteit van de leveringen en de werken die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van het contract.

Art. 3 Bankwaarborgen. Eventuele bankwaarborgen, zowel naar de opdrachtgever als naar de aannemer toe, dienen indien gewenst onderling schriftelijk overeengekomen te worden.

Art. 4 Betalingswijze. Indien er geen andere schriftelijke overeenkomst is, wordt de factuur opgemaakt, na de beëindiging en oplevering van de werkzaamheden. De betaling dient te gebeuren binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. Bij niet tijdig betalen zijn de in gebreke stelling en kosten overéénkomstig de factuurvoorwaarden van de aannemer.

Art. 5 Bijkomende werken. Bijkomende werken en wijzigingen tijdens de werken, moeten het voorwerp uitmaken van een schriftelijke overeenkomst.Onder bijkomend werk verstaat men:

- werk hetwelk niet omschreven is in de opdracht en waarvan de aannemer als vakman, niet kon vermoeden, noch door de omschrijving noch door de vraagstelling dat deze werkzaamheden deel zouden uitmaken van de opdracht om deze behoorlijk en vakkundig te kunnen uitvoeren

.- alle werkzaamheden welke geen uitstaans hebben met de eigenlijke uitvoering van de opdracht maar dienen te geschieden om de uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Art. 6 Uitvoeringstermijn De aannemer verbindt er zich toe de opdracht te beginnen op datum voorzien in de opdracht . Tenzij hij daarover een andere schriftelijke overeenkomst afsluit met de opdrachtgever.De uitvoering van de opdracht dient, indien dit meer dan één werkdag is, steeds verder gezet te worden met aaneensluitende werkdagen. Elke vertraging ten opzichte van deze termijn geeft de opdrachtgever het recht om een schadevergoeding, volgens de wettelijke bepalingen, per te laat of een tussentijdse niet gewerkte werkdag, aan de aannemer te vorderen. Tenzij wanneer de aannemer kan aantonen dat deze vertraging te wijten is aan een overmacht of een fout van de opdrachtgever.

Art. 7 Oplevering. Wanneer de aannemer meent dat de werkzaamheden voltooid zijn, dient hij hiervoor de bevestiging van de opdrachtgever te krijgen. Indien de opdrachtgever meent dat deze niet voltooid of en er nog visuele gebreken zijn, dient de aannemer dit alsnog in orde te brengen. Bij gebrek aan zal de opdrachtgever binnen de acht werkdagen, volgend op het vertrek van de aannemer hem per aangetekend schrijven hiervoor aanschrijven. Hierdoor is er geen wederzijds akkoord van oplevering.

Art. 8 Geschillen. Elk technisch geschil met betrekking tot de uitvoering van de werken deel uitmakend van dit contract of schriftelijke overeenkomsten die hierop betrekking hebben. Kan op verzoek van één der participanten aanhangig gemaakt worden voor de verzoeningscommissie bouw. Eenmaal de commissie kennis heeft gekregen van het geschil, kan de andere participant in het geschil, zich niet onttrekken aan de bevoegdheid van de commissie.Omtrent verdere procedure en kosten, zijn deze overéénkomstig de voorwaarden van de verzoeningscommissie bouw, welke deel uitmaken van dit contract en ter inzage zijn op “ www.bouwverzoening.be

Art. 9 Bindende overeenkomst via elektronische weg. Opdrachtgever en aannemer verklaren hierbij, dat zij kennis genomen hebben van dit contract en zich hiermee akkoord verklaren.. Door hun wederzijdse samenwerking, zijnde de toewijzing en aanvaarding van de opdracht via de bemiddeling van Bobjob haar website. Verklaren opdrachtgever en aannemer, een wettelijke elektronische overéénkomst te hebben afgesloten overéénkomstig het KB. van 04/04/2003. Art. 16§1.

9.0027.000.3
Vakmannen in uw omgeving.